Om Friskgården

Friskgårdshistorien …

Friskgårdene bygger på en helsefremmende (salutogen) tilnærming. Vi fremmer robusthet både hos friske mennesker og miljøer og hos mennesker og miljøer som er i risiko for – eller sliter med – sammensatte problemstillinger. Å styrke menneskers robusthet til å mestre et arbeidsliv er sentralt. Med det som utgangspunkt har Friskgården tatt mål av seg til å være en nasjonal aktør innenfor et av nåtidens største samfunnsproblemer: Hvordan flere av de 800.000 som står utenfor arbeidslivet kan få en rolle som aktiv deltaker i et arbeidsliv, og på den måten bidra i den norske verdiskapningen.

Friskgården henvender seg både mot ledere og arbeidsmiljøer, og mot enkeltindivider blant ungdom og voksne. Av disse er noen i risiko for å bli sykmeldt, andre er sykmeldt, i en attføringssituasjon, eller har av ulike årsaker ikke har greid å kvalifisere seg for et arbeidsliv.

Etter flere års prosjektfinansiering gjennom programmet ”Trygd og rehabilitering” ble Friskgården Stod i 2001 utfordret av daværende Rikstrygdeverket. Tjenesten ”arbeidsrettet rehabilitering & livsmestring” viste så gode resultater at Rikstrygdeverket ønsket å få en faglig vurdering om hvorvidt tjenesten kunne serieproduseres og hvis JA – oppstart av fire friskgårder i Nord-Trøndelag, lokalisert til Stjørdal, Grong og Ytre Namdal-regionen.

Prosjektet ble finansiert som en OFU-kontrakt, dvs et partnerskap mellom Fylkstrygdekontoret i Nord-Trøndelag, Friskgården og Innovasjon Norge. Rune Devold, eks sosialsjef i Steinkjer Kommune ble engasjert som prosjektleder med Torbjørn Woll, eks direktør i Reko as, som leder av styringsgruppa. Tonje Bergin, Aud Ramberg og Svein Myhr stod for den faglige utredningen.

Ut av dette prosjektet oppstod Frisknett AS, som nettverksmotor og eier av lærings- og mestringsprogrammene (LMP Rehab) som ble produktnavnet på tjenesten. Bodil Myhr som, siden 1999, hadde vært ansatt i Stod – dog med tydelige ambisjoner om egen etablering – kjøpte gård på Skatval, Hegge Nordre, på 15 mai 2002, fikk ansatt en optimistisk, engasjert og rakrygget fysioterapeut, Eirin Høyem, ultimo juli og startet opp drift 1. september. Den raskeste friskgårdsetableringen noen sinne.

Grong Kommune ofret fem av sine dyktigste mellomledere til etableringen av friskgård i Indre Namdal. De etablerte selskapet Friskgården Grong, kjøpte Pottemakergården til glasskunsterparet Oluf og Åse Føinum høsten 2002 og startet drift 1. mars påfølgende år, etter en imponerende bygge- og rehabiliteringsprosess av hus og hage. Og Fylkestrygdekontoret gjorde en heroisk innsats ved å informere og motivere kommunene, legene og trygdekontorene til å benytte Friskgården til å rydde opp i køen av sykmeldte arbeidstakere i hele fylket.

Men etter 3-måneders drift, ble det bråstopp. Ny ledelse i Rikstrygdeverket hadde tydeligvis intet eieforhold til nybrottsarbeidet i Midt-Norge og i revidert nasjonalbudsjett ble bevilgningene til arbeidsrettet rehabilitering rett og slett strøket, og pengene overført som driftstilskudd til Catosentret i Østfold. Nå var gode råd dyre; to friskgårder hadde investert i gård og grunn med driverne som personlige kausjonister. Mye stod på spill den høsten. Redningen var at avtalen med RTV/Fylkestrygdekontoret ga økonomisk uttelling i ett helt år etter stoppen, for de pasientene som hadde startet opp tilbudet. Men ingen nye brukere, ga slunkne bankkonti etter hvert. Og Fylkestrygdekontoret måte selv ta konsekvensene av de avtalene som var inngått med Friskgården – her var det ikke mye ryggdekning å få hos de øvre myndigheter.

For Friskgården var Nordtrønderbenken på Stortinget god å ha. Etter mange møter og jevnlige e-poster, fikk Friskgården sikret sin finansiering via en merknad i Statsbudsjettet 2004, vedtatt 5. desember 2003. Bjarne Håkon Hanssen og Marit Arnstad gjorde et godt politisk håndverk for å sikre flertall for merknaden i Arbeids- og Sosialkomiteen. De fleste på Stortinget i den perioden kjente til Friskgården. Merknaden sikret finansiering inntil tjenesten var evaluert og ny varig finansiering var på plass.

Men politiske vedtak var ikke nok. De lokale trygdekontorene trengte mye støtte for å kunne bruke ordningen i tråd med stortingsvedtaket og Fylkestrygdekontoret fikk ikke den nødvendige ryggdekningen i sentralleddet. De nyoppstartede friskgårdene viste en fantastisk stå-på-vilje og utholdenhet i denne perioden. Sakte, men sikkert ble tilliten og gjennomslagskraften i Trygdeetaten sikret og henvisningene kom i gang.

Samtidig startet arbeidet med etableringen av de to første friskgårdene utenfor Nord-Trøndelag. Anne Kristin Rolstad og Frank Buvarp (ex Namsos) hadde en flott gård på Fenstad i Nes Kommune, som de ønsket å bruke friskkonseptet på. De restaurerte store deler av bryggerhuset, reiste til Trøndelag på utdanning, holdt mange mobiliseringsmøter på gården og sakte, men sikkert fikk de tillit hos Aetat på Øvre Romerike til å prøve ut tjenesten. Rammebetingelsene var langt dårligere enn i Trøndelag, men daglig leder Anne Kristin Rolstad sammen med den engasjerte fysioterapeuten Angela Melin, stod på og fikk forhandlet seg fram til tjenestepriser som var å leve med.

Den andre etableringen var det seks kommuner i Øvre Valdres som stod bak. Tyin Fjellsenter var en etablert prosjektorganisasjon som skulle bidra til samlokaliserte kompetanseprosjekter på høyfjellet; idyllisk, eksotisk og ikke minst en naturlig møteplass mellom øst og vest. Frisknett organiserte intern utdanning, med stort lokalt engasjement og Liv Vingdal tok etter hvert over styringen av det etablerte selskapet.

Mange fagpersoner investerte i friskutdanningen, med tanke på egen etablering. Terskelen var imidlertid ganske høy, både i form av faglige sertifiseringskrav og økonomisk risiko. Både Aetat, Trygdeetaten, Kommunene, Legene og Arbeidslivet likte konseptet, men ingen kunne gi sikre signaler om kjøp av tjenester.

I mars 2007 ble Stortingsmelding nr 9 vedtatt, med klare føringer for hvordan samfunnet skulle håndtere og legge til rette for å rehabilitere de sykmeldte tilbake til arbeidslivet igjen. Friskgården opplevde å være en god bidragsyter til dette dokumentet, og da anbudene ble lyst ut i april samme år, valgte Frisknett en storstilt etableringsaksjon i Akershus og i Sør-Trøndelag. Fem nye friskgårder og åtte fagteam med til sammen 25 nye fagpersoner, skulle bygges opp.

I april samme år ble det utlyst en nasjonal anbudskonkurranse, en ny øvelse for nettverket, utformet – faglig, administrativt, økonomisk og juridisk. Frisknettverket kom i forhandlinger i fem fylker. Entusiasmen og pågangsmotet i de ulike etableringsmiljøene var fantastisk. Resultatet var at Frisknett vant anbud i fire fylker, på tjenestene avklaring og arbeidsrettet rehabilitering, og dekket tilsammen 83 kommuner for kommende 2-årsperiode. Det nasjonale nettverket var på god vei. Nå gjaldt det å sikre at alle fagteamene leverte god kvalitet og fikk gode tilbakeføringsresultater.

Selv om friskgården var klare, så var ikke nyetablerte NAV det. Høsten gikk og henvisningene uteble. Først i november, tre måneder forsinket, begynte det å tikke inn henvisninger tråd med rammeavtalen; en avtale som sikret NAV tilgang til Friskgårdens tjenester uten en garanti om minsteleveranse. Og de ulike fylkene, framstod svært forskjellig i forhold til henvisninger, logistikk og faglig oppfølging.

Parallelt med etableringen på de ulike friskgårdene, ble det faglige trykket i Frisknett opprettholdt. Kvalitetssikring av de lokale tjenestene hadde høyprioritet, samtidig med at arbeidet med databanken, dvs godkjenning av en felles server med alle kartleggingsresultatene som datamateriale for forskningsprosjekter både på barchelor-, master- og doktorgradsnivå.

Våren 2008 gikk flagget til topps igjen. Monica Lillefjell, tidligere veileder på Friskgården Stod og nå stipendiat ved Ergoterapiutdanninga ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, tok sin doktorgrad på Frisk Data, ved institutt for bevegelsesvitenskap ved NTNU. En grunnstein for det framtidige partnerskapet med NTNU om helsefremmende forskning var lagt og partnerskapsavtalen ble signert i november 2008. Høsten samme år fikk vi ytterligere to mastergrader på Frisk Data, Arnhild Myhr og Aud Ramberg.

Våren 2009 signerte Frisknett en samarbeidsavtale med Høyskolen i Nord-Trøndelag. Friskakademiet skulle fra og med våren 2010 tilby Friskgårdens spesialistutdanning i arbeidshelse, som et videreutdanningstilbud på masternivå, med seksti studiepoeng ved gjennomført studium og bestått eksamen.

Arbeids-og inkluderingsdepartementet utformet en forskrift som fom januar 2009 skulle utvide målgruppen for tjenestene Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging, til å omfatte ikke bare sykmeldte, men også de på rehabiliteringspenger og attføringspenger. Og dermed benyttet ikke NAV Drift og Utvikling seg av opsjonene til å forlenge avtalen i ytterligere ett år. Forskriften ble for øvrig trukket tilbake, etter intern uenighet i regjeringen og god lobbyvirksomhet fra sentrale aktører hos arbeidsmarkedsbedriftene.

Ny anbudskonkurranse med utvidet målgruppe ble utlyst, denne gangen med Fylkes.NAV som bestiller. Nye anbud ble utformet og Frisknett ble innkalt til utallige forhandlinger. Vi lyktes i Nord-Trøndelag og Akershus, mens vi tapte i Oppland, Møre & Romsdal, Oslo og Sør-Trøndelag. Spesielt i Sør-Trøndelag stod vi lamslåtte tilbake; tilbakemeldingene på våre leveranser var svært gode – likevel gikk kontraktene til ukjente leverandører som ble vurdert til å være bedre enn oss. I Oslo nådde vi nesten opp, slått på målstreken – lite henvisninger, men vi ble som nye aktører vurdert som svært konkurransedyktige.

Mens Nord-Trøndelag og Akershus produserte på harde livet hele høsten 2009, var det omstilling som stod på programmet i de andre fagteamene. De fleste opplevde stor forskjell på å stå på trappa og koste snø, for å ønske velkommen til gards og levere gode tjenester innom hus – til å nå skulle ut å selge sine tjenester til leger, NAV og bedrifter. Et omfattende salgs-opplæring / oppfølging ble iverksatt. Det nye produktet, Frisk Bedrift – et spesialdesignet lederprogram for langtidsfriske medarbeidere og helsefremmende arbeidsmiljø, fikk god mottakelse i arbeidslivet.

Be Sociable, Share!