Spesialist i arbeidshelse

”Spesialist i Arbeidshelse” er Friskgårdens grunnutdanning.

Utdanningen vil gi en innføring i grunnleggende teori og ferdigheter relevant for arbeidshelse. Det gir en innføring i en salutogen (ressursorientert) tilnærming  innen helsefremmende- forebyggende- og rehabiliterende tjenester. Arbeidshelse står i fokus, samt den kritiske sammenhengen mellom arbeidstakere, ledere og arbeidsmiljø. Hovedfokus vfriskakademiet1il til enhver tid være styrking av enkeltindividers, gruppers og/eller organisasjoners motstandskraft og mobilisering til å mestre et arbeidsliv. Teori og ferdighetstrening på metoder for hvordan enkeltindivid kan styrke eg
en robusthet og tåleevne for å mestre livet på tross av helsesvikt vil være sentralt gjennom hele studiet.

 

Studiet har i tillegg til den teoretiske forankringen også et sterkt fokus på ferdigheten til å omsette teorien til praksisfeltet. Studiet er organisert med stor vekt på ferdighetstrening på praksisrelaterte oppgaver. Kontinuerlige tilbakemeldinger på utvikling og potensial er sett på som viktig.

 
Friskgården har i flere tiår samarbeidet med de beste innen forskning og har utviklet egen metodikk og verktøy som skaper langtidsfrisk medarbeidere, jobbmatch og lønnsomme og robuste bedrifter. Siden Friskgården ble etablert i 1994 er det gjennomført flere forskningsprosjekter både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Forskningsprosjektene er viktig med tanke på dokumentere og videreutvikle Friskgårdens arbeid. Imidlertid er de minst like viktieg for å bidra med kunnskap til samfunnet i sin helhet innenfor en av de største utfordringene det norske samfunnet står ovenfor.

Gjennom utdanningen «Spesialist i Arbeidshelse» får du ta del i den korteste veien mellom teori og praksis!

Eksempler på læringsområder:
– Ferdigheter og metodikk for hvordan hente ut potensialet av hver enkelt
– Ferdigheter og metodikk for indredrevet motivasjon
– Kunnskap om systemnivå, samt arbeidslivets- og velferdsstatens virkemidler. I tillegg trening på å bruke denne kunnskapen på en god måte for å åpne muligheter og skape gode og langvarige løsninger.
– Ferdigheter og metodikk for individuell læring i gruppe
– Ferdigheter og metodikk for gruppebasert læring – samt etablering av gode gruppe- og læringskulturer
– Veiledning på individ- og organisasjonsnivå
– Ledelse og ledelse av tverrfaglige prosesser

Målgruppe
Studiet er tilrettelagt for å nå en tverrfaglig bred målgruppe. Personer som jobber med arbeidshelse i ledelse, helsefremming, forebygging, rehabilitering, kvalifisering og inkludering innenfor arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.

Studiestart
Neste studiestart er 7. mars 2017
Søknad sendes pr epost til ellen.bergin@friskgarden.no Søknaden må inneholde navn, personnummer, adresse, epost og telefonnr.

Be Sociable, Share!