Personvern

Friskgården Databank har godkjent konsesjon fra Datatilsynet. En slik godkjenning sørger for at personopplysninger behandles i tråd med gjeldende krav til personvern.

Databanken har godkjent konsesjon fra Datatilsynet. En slik godkjenning sørger for at personopplysninger behandles i tråd med gjeldende krav til personvern.

Personvern og sikkerhet
Bruk av individ-data til forskning stiller strenge krav til personvern og etiske retningslinjer. Friskgården har høy prioritet på dette arbeidet.
Ingen personidentifiserbare data blir utlevert til forskere.
Alle som har gjennomført kartlegging ved en av friskgårdenes tilbud har skrevet under et samtykke for bruk av deres svar til forskning. Samtykke innebærer også muligheten for når som helst å få slettet sin informasjon fra Frisk Databasen.
All forskning i Friskgården er i samsvar med retningslinjer fra Datatilsynet og gjeldende lovverk.

Etisk godkjenning
Alle forskningsprosjekter skal godkjennes av Regional Etisk Komitè (REK). Komitèen er et frittstående organ som sikrer at de etiske sidene ved forskningsprosjekter blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Alle framtidige forskningsprosjekter som benytter data fra Friskgården databank, skal godkjennes for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter.

Sammenstilling med andre registre
For spesielle forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille data fra forskningsdatabanken med andre offentlige registre, for eksempel NAV og ulike registre ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette kan gjelde data om befolkning, utdanning, inntekt, offentlige ytelser, yrkesdeltakelse og andre forhold som kan ha betydning for helse og velferd. Alle slike sammenstillinger krever samtykke og/eller forhåndsgodkjenning av de offentlige instanser loven krever, for eksempel Regional Komitè for Medisinsk Forskningsetikk, Datatilsynet eller NAV. All informasjon vil bli behandlet med respekt for personvern og privatliv, og i samsvar med lover og forskrifter.

Konsesjon
Friskgården Databank har godkjent konsesjon fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger. Konsesjonen er gitt med utgangspunkt i Personopplysningslovens § 33, jf.§ 34. En slik godkjenning sørger for at personopplysninger behandles i tråd med gjeldende krav til personvern.

Samtykke
Informasjon i Friskgården Databank er framkommet ved at alle som har gjennomført kartlegging ved en av friskgårdenes tilbud har skrevet under et samtykke for bruk av deres svar til forskning. Samtykke innebærer også muligheten for når som helst å få slettet sin informasjon fra Frisk Databasen.

Avidentifisering
I Friskdatabasen er det ikke mulig å identifisere hvilke personer informasjonen kommer fra. Personidentifikasjon er avidentifisert ved hjelp av koblingsbroer. Friskgårdens rutiner for avidentifisering er godkjent av Datatilsynet. Koblingsbroer sikrer muligheten for forskning som innebærer oppfølgingsstudier og sammenstilling av friskdata mot andre registre.

Be Sociable, Share!