FG Databank

Friskgården databank er en databasert samling av opplysninger som samles inn fra alle friskgårdene i Norge. Hensikten med en slik databank er å systematisere opplysninger som i neste omgang kan bidra til forskning og ny kunnskap om problemstillinger som samfunnet ikke har tilfredsstillende kunnskap om idag.

Databanken har godkjent konsesjon fra Datatilsynet. En slik godkjenning sørger for at personopplysninger behandles i tråd med gjeldende krav til personvern og sikkerhet.

Forskningsarbeid kan bidra til økt kunnskap omkring noen av våre største folkehelseproblemer – smerter i muskel-skjelett-systemet, utbrenthetsproblematikk, lettere psykiske lidelser, livsstilssykdommer, sykefravær og arbeidsliv samt ulike forhold omkring dette.

Eksempler på forskningsområder kan være:

 • helsefremming og forebygging
 • behandling
 • rehabilitering
 • læring og mestring
 • kvalifisering
 • velferd
 • livskvalitet
 • arbeidsliv
 • sykefravær
 • friskfaktorer
 • arbeidsmiljø; nærvær og fravær

Våre data sikrer muligheten for oppfølgingsstudier samt at det for spesielle forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille frisk-data med andre offentlige registre, for eksempel HUNT, NAV og ulike registre ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette kan gjelde data om befolkning, utdanning, inntekt, offentlige ytelser, yrkesdeltakelse og andre forhold som kan ha betydning for helse og velferd.

Samarbeidspartnere

I arbeidet med kunnskapsutvikling samarbeider Friskgården med offentlige og private utdannings-og forskningsinstitusjoner. Høsten 2008 er det inngått et partnerskap med NTNU / HIST i Senter for Helsefremmende Forskning. For øvrig har Friskgården hatt samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo, Sintef.

Tilgang til databanken

Friskgården ønsker å bidra til vekst i den frie forskningen og derigjennom til kunnskapsutvikling innen helsefremmende -, forebyggende – og rehabiliteringsforskning. Vi vil derfor bidra med data og problemstillinger i mange forskningsprosjekter både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå samt andre relevante forskningsprosjekter. På den måten vil Friskgården bidra til at forskbare problemstillinger har relevans for praksisfeltet. Vi mener at det beste bidraget og den korteste vei mellom kunnskap og praksis er å gjøre data fra Friskgårdens databank tilgjengelig for forskningen. Friskgården vil bidra til at forskningsprosjektene har god kvalitet og har relevante forskningsspørsmål. Vi vil også ivareta at de ulike prosjektene ikke overlapper hverandre i for stor grad.

Interesserte bes kontakte: FoU-leder Aud Ramberg
Adresse: Friskgården Stod, 7717 Steinkjer
Telefon: 9824606
Mail: aud.ramberg@frisknett.no

 

Be Sociable, Share!