Ny kronikk: Lederstøtte for lønnsomt nærvær

Lederstøtte for lønnsomt nærvær

Vi har opplevd tilfredsheten og godfølelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Og vi har kunnet glede oss med bedriften når Vi-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Denne resepten er verdt å dele med ledere og nøkkelpersoner i arbeidslivet – i vissheten om at jo mer vi deler, jo mer verdifull blir kunnskapen. Denne resepten til å friskmelde Norge bør alle ledere, verneombud og tillitsvalgte eie – for å skape lønnsomt nærvær i sin virksomhet, offentlig som privat.

 
Når helsefremmende ledere skaper lønnsomme medarbeidere

Norsk arbeidsliv er i omstilling, det være seg offentlig som privat sektor. Færre nordmenn i yrkesaktiv alder må produsere mer for å ta vare på og videreutvikle verdens beste velferdsstat. Kravet om effektivisering forstås ofte som at arbeidet skal utføres på kortere tid, og mange av oss har opplevelsen av å løpe hele dagen. Mon tro om det ikke er tid for å sette fokus på å jobbe smartere og at ledere må bistå sine medarbeidere til å gjøre de riktige tingene framfor å unngå å gjøre feil? Hva gjør de lederne som tenker annerledes og som sikrer bedriften et framtidsrettet verdikonsept?

Lederstøtte er lønnsomt og meningsfylt

Ledere i mindre virksomheter er travle mennesker. De har lite ressurser til å hjelpe seg med, mens kravene fra myndigheter, leverandører og kunder er de samme som for store konsern og store kommuner. De fleste lederne innrømmer at det brukes betydelig mer tid på administrasjon enn ledelse, der rutiner og administrative oppgaver går foran det å bry seg om og følge opp medarbeiderne i produksjonen – selv om lederstøtte er langt mer lønnsomt og meningsfylt.

Ledere må være tilstede for dem som utøver kjerneproduksjonen

Sykehustilrettelegger Per Bleikalia, eller administrerende direktør som noen kaller ham, har fått mye ros for sitt lederskap ved Ringerike Sykehus. Han har snudd den hierarkiske lederpyramiden på hodet, definert kjerneleveransen og formidler at oppgaver som ikke er pasient- eller behandlingsorientert, skal nedprioriteres. Han sier NEI til eksterne oppdrag og møter, fordi han vil være der hvor han skal lede, være tilstede for sine medarbeidere og legge til rette for dem som skal levere kjerneproduktet. Denne lederfilosofien understøttes av fagmiljøet rundt forskerne Anders Dysvik og Bård Kuvaas ved Institutt for organisasjon og ledelse ved BI Handelshøgskolen i Oslo.

Hva skjer med medarbeiderne når lederen bryr seg om dem?

Den nyutnevnte helgenen Mor Teresa sa i et foredrag for toppledere følgende: “Do you know your people – and do you love them?” Dette kan være kjernen i lederstøtten, nemlig det at lederen kjenner sine medarbeidere og han/hun liker dem. Dersom man ikke liker dem, så må man trene seg på å like dem, bry seg om hvordan de har det, lytte til deres meninger og gi dem anerkjennelse og utfordringer i tråd med deres egne mål og verdier. Og lederen er forpliktet til å utvikle strukturer og forutsigbarhet i sin lederhverdag, kjennetegnet av tillit, tilgjengelighet og trygghet. Forskning viser at deres medarbeidere tar mer ansvar, de blir mer selvstendige, de har høyere jobbengasjement og de kommer oftere på jobb – hva mer kan en leder ønske seg?

Hvordan kan en leder gi lederstøtte til sine medarbeidere?

Ringerikedirektøren bruker mye tid sammen med sine ansatte når han tar sin morgenvandring gjennom sykehuset og spiser lunsj på ulike enheter hver dag. Da har han radaren på, vet hva de er opptatt av, tar pulsen på arbeidsmiljøet og sjekker ut om det er noen som sliter og kan fange opp problemstillinger lenge før de er en risiko i produksjonen. Men lederstøtte kan utøves på mange vis, alt fra å delta i produksjonen sammen med, være vikar når noen trenger det til small-talk på hjørnet. Terskelen for gode samtaler om vanskelige tema går mye lettere også, spesielt om leder benytter anledningen til å bry seg om livsmestringen, relasjonene og det krevende 24/7-livet – og gi noen gode bekreftelser på veien. Det er alltid noe positivt å ta tak i – det er lederens valg.

Gode rollemodeller i omstillingsarbeidet

Læring og mestring synes å være god medisin for å styrke jobbengasjementet, jobbnærværet og lønnsomheten. Mange bedrifter må jobbe hardt for å skape en læringskultur. Ledelsen, tillitsvalgte og verneombud må vise vei og ta sjansen på ny kunnskap og moderne metoder for å styrke konkurranseevnen. Medarbeidernes omstillingsevne bestemmer deres holdninger til ny kunnskap, nye produksjonsmetoder og beste praksis, men lar seg ikke diktere uten at lederne går foran I omstillings- og utviklingsarbeidet.

Ledere med god relasjonskompetanse vil lykkes

Selvbilde, selvkontroll, sosial oppmerksomhet og sosial kompetanse er hovedkomponentene i suksessformelen for lederskap, nemlig relasjonskompetanse. Noen ledere har utviklet relasjonskompetanse naturlig, mens de fleste må lære og trene denne kompetansen for å lykkes. Ledere som opplever stor egenverdi, liker sine medarbeidere og partnere, kontrollerer sine følelser og har god evne til innlevelse i andre menneskers behov og følelser, har et fortrinn. Det optimistiske er at relasjonskompetanse kan læres, trenes og måles.

Effekten av lederstøtte er forbløffende stor – selv med liten innsats

Å satse på lederstøtte som medarbeiderstrategi viser seg å være svært lønnsomt. BI Handelshøyskolens forskning viser at lederstøtte er en sikker investering for å skape engasjerte medarbeidere, styrke kundetilfredsheten og øke verdiskapingen. Lederstøtte endrer også medarbeidernes motivasjon. Høy lederstøtte skaper stor indre motivasjon som i sin tur bidrar til lojale medarbeidere, styrket livsmestring og mer lønnsomt nærvær. Dette står i kontrast til ytre motivasjon som bonuser, trivselsturer, teambuilding og andre materielle goder, som har mindre effekt på lønnsomheten og som heller ikke varer så lenge som indre motivasjon.

Så hva er det å lure på?

Som leder i en liten eller store bedrift, eller offentlig virksomhet, bør du satse på lederstøtte som strategi. Det koster lite, men krever tøff prioritering. Imidlertid er det svært lønnsomt og avkastningen er god for den enkelte medarbeider, for bedriften og for samfunnsøkonomien. Lederstøtte gir gjennombrudd og varige løsninger innen arbeidsinkludering og lønnsomt nærvær – lykke til!

Be Sociable, Share!

Kommentarfeltet er stengt.